What defines EU trade policy better?

The EU opens markets by making trade deals with partner countries or regions.
76% (28 votes)
The EU isn't naïve about free trade, and protects our standards, businesses and workers.
24% (9 votes)
Total votes: 37

Comments

Comerțul cu bunuri și servicii contribuie în mod semnificativ la creșterea creșterii durabile și la crearea de locuri de muncă. Peste 30 de milioane de locuri de muncă în UE depind de exporturile din afara UE. Se preconizează că 90% din creșterea viitoare la nivel mondial se va petrece în afara granițelor Europei. Prin urmare, comerțul reprezintă un mijloc de creștere și o prioritate esențială pentru UE.Acționând împreună cu o singură voce pe scena mondială, mai degrabă decât cu multiple strategii comerciale separate, UE ocupă o poziție puternică în ceea ce privește comerțul mondial. UE gestionează relațiile comerciale cu țările terțe sub formă de acorduri comerciale. Acestea sunt concepute pentru a crea oportunități de afaceri mai bune și pentru a depăși barierele în calea comerțului.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 13
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Relatiile care intervin in procesul circulatiei marfurilor pot avea loc intre diferite tipuri de intreprinderi sau societati comerciale sau intre acestea si populatie, aceasta in functie de modul de organizare a activitatii comerciale sau de numarul de verigi prin care circula marfurile de la producator la consumator. Piata reprezinta sfera economica in care productia apare sub forma ofertei de marfuri, iar consumul (colectiv sau individual) apare sub forma cererii de marfuri, ea constituind “scena” confruntarii celor doua categorii, a realizarii lor sub forma actelor de vanzare-cumparare. Piata presupune existenta unor fenomene specifice cum ar fi: prezenta unor unitati economice autonome, interdependenta dintre acestea, posibilitatea realizarii unor legaturi de vanzare-cumparare intre aceste unitati, prezanta cerererii si a ofertei precum si a categoriei de pret, ca o conditie sine qua-non a realizarii acestor acte.Trebuie remarcat faptul ca abordarea dinamica a concepturlui de piata nu poate fi limitata doar la procesele economice care au loc in cadrul acesteia in mod efectiv, ci trebuie extinsa si asupra proceselor care ar putea avea loc, respectiv asupra acelora care ar fi posibil a se desfasura. Intr-un asemena mod de abordare, categoria de piata nu cuprinde numai cererea si oferta reala sau efectiva ci se refera si la elemente potentiale cum sunt: cererea in formare, cererea nesatisfacuta, oferta potentiala, oferta pasiva.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 13
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Politica comercială exprimă totalitatea reglementărilor cu caracter juridic, administrativ, fiscal, bugetar, financiar, bancar, valutar, etc. adoptate de către o ţară sau o comunitate de ţări în scopul stimulării sau restrângerii schimburilor comerciale externe, conform intereselor proprii. Politica comercială este unul din pilonii principali ai relaţiilor Uniunii Europene cu ţările terţe. Realizarea unei politici comerciale comune a făcut parte din planul iniţial de integrare economică europeană, astfel că politica comercială a UE(iniţial CEE) este comună în linii mari în raport cu restul lumii încă din 1968, odată cu realizarea Uniunii Vamale. Încă prin Tratatul de la Roma, politica comercială comună a fost inclusă între instrumentele principale de realizare a integrării pieţelor naţionale într-o piaţă regională unică cu scopul accelerării creşterii economice, a ridicării eficienţei şi competitivităţii economice şi a creării premiselor de adâncire a integrării interstatale. Pentru Comunitatea Europeană, raţiunea unei politici comerciale comună rezidă din faptul că libera circulaţie a bunurilor şi serviciilor din cadrul Comunităţii nu se poate realiza cu politici comerciale naţionale diferite. Principalele instrumente de politică comercială pot fi: de natură tarifară(vamală); de natură netarifară; de natură promoţională şi de stimulare. La baza politicii comerciale comune se află Tratatul de la Roma, al cărui titlu I din partea a II-a se numea „Libera circulaţie a mărfurilor”. În cadrul acestuia se făceau referiri la următoarele aspecte: eliminarea taxelor vamale între statele membre; instituirea tarifului vamal comun; eliminarea restricţiilor cantitative între statele membre; practicile de dumping. În conformitate cu articolul 131, prin stabilirea uniunii vamale între ele, statele membre urmăresc să contribuie, în interesul comun, la dezvoltarea armonioasă a comerţului mondial, la eliminarea progresivă a restricţiilor din comerţul internaţional şi la reducerea barierelor tarifare. Acelaşi articol prevedea faptul că prin eliminarea drepturilor între statele membre se urmăreşte o incidenţă favorabilă asupra creşterii forţei concurenţiale a întreprinderilor din aceste state. Principiul de bază care guvernează politica comercială comună a Uniunii Europene reiese din articolul al treilea ala al Tratatului privind Uniunea Europeană, care stabileşte că dezideratul acestei politici este realizarea unei economii de piaţă deschise, în care concurenţa este liberă. Interpretarea dată acestui principiu este aceea că pe ansamblu gradul de protecţionism al pieţei interne unice ar trebui să se reducă în mod continuu. O altă prevedere din cadrul Tratatului este aceea că politica comercială este construită pe principii uniforme în domeniul tarifar, al acordurilor comerciale, al liberalizării comerciale, ceea ce presupune că în materie de acorduri comerciale internaţionale sau de măsuri comerciale faţă de terţi trebuie să se realizeze o centralizare a deciziilor la nivel comunitar. Cu toate acestea, având în vedere şi existenţa principiului subsidiarităţii, Curtea Europeană de Justiţie a subliniat că între instituţiile comunitare şi statele naţionale trebuie să colaboreze strâns în negocierea şi semnarea acordurilor comerciale internaţionale şi, în plus, a stabilit că anumite servicii nu intră sub incidenţa politicii comerciale comune, iar în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală competenţele sunt partajate între cele două părţi. Trebuie menţionat că politica comercială comună a Uniunii Europene are trei dimensiuni : a) dimensiunea multilaterală, realizată în cea mai mare parte în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului(fostul GATT), care are drept scop promovarea regulilor privind accesul la pieţe în contextul asigurării unei guvernanţe globale efective; b) dimensiunea bilaterală/regională, care este reflectată prin acordurile bilaterale negociate şi încheiate de Uniunea Europeană în afara negocierilor multilaterale din cadrul OMC şi prin adoptarea unor măsuri specifice cu ţări terţe sau cu asociaţii regionale; c) dimensiunea unilaterală, care constă în adoptarea şi implementarea de către Uniunea Europeană a unor măsuri unilaterale drept instrumente suplimentare de politică comercială în scopul asigurării dezvoltării şi/sau stabilităţii politice corespunzător priorităţilor politice ale Uniunii. Instituţiile comunitare cu responsabilităţi în elaborarea şi punerea în aplicare a politicii comerciale comune sunt: Consiliul Uniunii Europene; Comisia Europeană; Comitete consultative. De asemenea, şi statele membre au anumite atribuţii limitate, în domeniul unor servicii şi al proprietăţii intelectuale. Actele prin care este pusă în aplicare politica comercială a UE pot fi: reglementări cu aplicare generală, obligatorii şi direct aplicabile în ţările membre, directive care trebuie transpuse în legislaţia naţională şi în practica statelor membre, decizii obligatorii pentru cei vizaţi, decizii cu aplicare generală, recomandări şi opinii care nu au forţă obligatorie. În concluzie, politica comercială a UE deschide piețele prin încheierea de tranzacții comerciale cu țări sau regiuni partenere. ( 47407356-Aspecte-privind-politica-comerciala-a-uniunii-europene.html )
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 13
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Comerțul cu bunuri și servicii aduce o contribuţie semnificativă la intensificarea creșterii economice durabile și la crearea de locuri de muncă. Peste 30 de milioane de locuri de muncă din UE depind de exporturile în afara UE. Conform previziunilor, în viitor, 90% din creșterea economică la nivel mondial va avea loc în afara frontierelor Europei. Prin urmare, comerțul este un vector de creștere economică și o prioritate esențială pentru UE. Politica comercială este o competență exclusivă a UE. Aceasta înseamnă că cea care legiferează în materie comercială și încheie acorduri comerciale internaționale este UE, și nu statele membre. În cazul în care acordul cuprinde aspecte de responsabilitate comună, Consiliul îl poate încheia numai după ratificarea sa de către toate statele membre. UE gestionează relațiile comerciale cu țări terțe prin intermediul acordurilor comerciale. Acestea sunt concepute pentru a crea oportunități comerciale mai bune și a înlătura barierele din calea comerțului.UE dorește să se asigure că produsele importate sunt vândute la un preț corect și echitabil în UE, indiferent de unde provin. Reglementările comerciale sub formă de instrumente de apărare comercială sunt un mijloc de protejare a producătorilor UE împotriva daunelor și de combatere a concurenței neloiale din partea societăților străine reprezentate de dumping și de subvenții, de exemplu.https://www.consilium.europa.eu/ro/infographics/eu-trade-negotiation/
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 7
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

UE are una dintre cele mai deschise economii din lume și reprezintă cea mai mare piața unică. Politica comercială este unul dintre principiile care stau la baza relațiilor UE cu țările terțe și promovează valorile europene - de la democrație și drepturile omului, la mediu și drepturi sociale. Relațiile comerciale sunt realizate prin intermediul acordurilor comerciale și sunt concepute pentru a crea oportunități comerciale mai bune și a înlătura barierele. Scopul este ca produsele importate sau vândute să aibă un preț corect și echitabil indiferent de unde provin iar instrumentele de apărare comercială folosite sunt pentru a combate concurența neloială și a reprezenta interesele statelor membre.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 8
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Uniunea Europeană (UE) este cel mai mare actor comercial global, acoperind circa 20% din exporturile şi importurile mondiale (fără schimburile comerciale intracomunitare), având un rol important în promovarea comerţului mondial bazat mai ales pe sistemul multilateral instituit de Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC). Puterea comercială pe care o reprezintă UE se bazează atât pe forţele economice unite ale Statelor Membre, cât şi pe existenţa şi aplicarea unei politici comerciale comune, coerente, aplicabile uniform pe piaţa internă unică a celor 28 de State Membre şi exprimată printr-o singură voce în plan internaţional. A. Politica comercială comună reprezintă ansamblul de măsuri, instrumente, politici aplicate în domeniul relaţiilor comerciale externe al Uniunii Europene. Politica comerciala comună are în vedere câteva obiective majore: – dezvoltarea exporturilor comunitare de bunuri şi servicii, inclusiv prin deschiderea şi consolidarea unor noi pieţe de destinaţie; – asigurarea unei protecţii adecvate pentru industria europeană de bunuri şi servicii, în special prin măsuri de combatere a concurenţei neloiale cauzate de anumite importuri din ţări terţe; – combaterea oricăror măsuri de discriminare sau împiedicare a accesului şi dezvoltării exporturilor de bunuri şi servicii comunitare pe terţe pieţe; – asigurarea unui cadru legal şi instituţional favorabil investiţiilor străine directe, cu protejarea adecvată a investitorilor şi a investiţiilor; – susţinerea acestor obiective în cadrul organizaţiilor internaţionale, în timpul negocierilor comerciale multilaterale; – dezvoltarea armonioasă a comerţului mondial, abolirea progresivă a restricţiilor din comerţul internaţional şi reducerea barierelor vamale; – dezvoltarea durabilă prin integrarea unui număr cât mai mare de ţări în ansamblul comerţului mondial; – asigurarea includerii în politica de dezvoltare a componentei mediului înconjurător. În sens restrâns, politica comercială comună presupune crearea unei uniuni vamale între statele membre ale Uniunii Europene, aplicarea unor principii uniforme cu privire la modificarea taxelor vamale, stabilirea de taxe vamale şi încheierea de acorduri comerciale cu ţările terţe (nemembre UE), elaborarea şi implementarea politicii vizând regimul comun de import şi export etc. În sens larg, politica comercială comună derivă în mare măsură din regulile cuprinse în acordurile încheiate în cadrul OMC. Baza politicii comerciale comune o constituie tariful vamal comun aplicat în relaţiile cu ţările terţe. Regulile comune de export şi de import sunt completate şi sprijinite de reglementările comune cu privire la măsurile anti-dumping şi de salvgardare, măsurile împotriva subvenţiilor la import sau a practicilor ilicite de comerţ, precum şi restricţiile cantitative şi interdicţiile comerciale în probleme de politică externă . Uniunea Europeană a încheiat numeroase acorduri comerciale (de liber schimb şi de cooperare) cu ţările terţe. Unele dintre acestea acoperă toate aspectele relaţiilor comerciale, altele vizează numai anumite domenii ale schimburilor comerciale. Politica UE de sprijin a ţărilor în curs de dezvoltare este exemplificată şi prin Schema Generalizată de Preferinţe (S.G.P.), prin care Uniunea Europeană acordă preferinţe comerciale pentru exporturile (de bunuri originare) provenind din ţările în curs de dezvoltare.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 8
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Comerțul cu bunuri și servicii aduce o contribuţie semnificativă la intensificarea creșterii economice durabile și la crearea de locuri de muncă. Peste 30 de milioane de locuri de muncă din UE depind de exporturile în afara UE. Conform previziunilor, în viitor, 90% din creșterea economică la nivel mondial va avea loc în afara frontierelor Europei. Prin urmare, comerțul este un vector de creștere economică și o prioritate esențială pentru UE. Consiliul s-a angajat în favoarea unui sistem comercial multilateral puternic, bazat pe norme. UE are o politică comercială responsabilă, cu un nivel ridicat de transparență și o comunicare eficace cu cetățenii cu privire la beneficiile și provocările comerțului și ale piețelor deschise. Politica comercială este o competență exclusivă a UE. Aceasta înseamnă că cea care legiferează în materie comercială și încheie acorduri comerciale internaționale este UE, și nu statele membre. În cazul în care acordul cuprinde aspecte de responsabilitate comună, Consiliul îl poate încheia numai după ratificarea sa de către toate statele membre.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 7
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

UE își gestionează relațiile comerciale cu țările terțe prin intermediul acordurilor comerciale. Acestea sunt concepute pentru a crea oportunități comerciale mai bune și a înlătura barierele comerciale. Politica comercială a UE servește, de asemenea, ca mijloc de promovare a principiilor și valorilor europene, de la democrație și drepturile omului, la mediu și drepturile sociale. Valoarea comerţului internaţional de bunuri depăşeşte în mod semnificativ volumul comerţului internaţional cu servicii, de aproximativ 3 ori, ceea ce reflectă natura unor categorii de servicii care se tranzacţionează cu dificultate în afara graniţelor. Uniunea Europeană în formula sa cu 28 state membre deţine aproximativ 15% din volumul comerţului total de bunuri la nivel internaţional.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 5
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Comerțul cu bunuri și servicii contribuie în mod semnificativ la creșterea creșterii durabile și la crearea de locuri de muncă. Peste 30 de milioane de locuri de muncă în UE depind de exporturile din afara UE. Se preconizează că 90% din creșterea viitoare la nivel mondial se va petrece în afara granițelor Europei. Prin urmare, comerțul reprezintă un mijloc de creștere și o prioritate esențială pentru UE.Acționând împreună cu o singură voce pe scena mondială, mai degrabă decât cu multiple strategii comerciale separate, UE ocupă o poziție puternică în ceea ce privește comerțul mondial.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 6
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Uniunea Europeană reprezintă un factor economic important în lume, primul exportator și importator mondial,principalul investitor și destinatar al investițiilor străine, precum și cel mai important donator mondial. Reprezentând doar 7 % din populația mondială, UE deține peste un sfert din bogăția mondială, măsurată prin produsul intern brut (PIB),adică valoarea totală a bunurilor și serviciilor produse . Piata uincă în interiorul căreia circulă liber bunurile, serviciile, persoanele și capitalurile este elementul ce creaza locuri de muncă prin intermediul schimburilor comerciale cu alte țări și regiuni. De asemenea, UE este implicata in relațiile comerciale cu restul lumii. Uniunea Europeană reușește să stabilesca si sa realizeze negocieri comerciale internaționale decât ar putea să o facă individual fiecare stat membru.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 10
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote